Waarom deze privacyverklaring ?

Natco bvba hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Daarom wil Natco bvba transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

Natco bvba
Zwaaikomstraat 17
8800 Roeselare

Ondernemingsnummer: BE 0871 517 680
E-mail: info@natco.be 
Telefoon: +32 51 204 846

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom ?

Contactformulier - Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Offerteformulier - Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij. We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden veilig op. Dit is nodig om op de correcte manier contact met u te kunnen opnemen.

Samenwerkingen - Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Hoe beschermen wij uw data ?

Natco bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Natco bvba bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier of het aanvragen van een afspraak.

Wat zijn mijn rechten en garanties?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Natco bvba richten door een e-mail te sturen naar info@natco.be . Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Natco bvba verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Natco bvba onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@natco.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke gebruiker heeft het recht om de aan Natco bvba verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. 
 

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Natco bvba hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@natco.be

Links

Op de website van Natco bvba vindt u links naar websites van andere partijen. Natco bvba is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Wijzigingen van het privacy beleid

Natco bvba heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy. Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 08/06/2018.